Stichting ROAT

Wijknetwerk

Medio juni 2018 is Stichting ROAT gestart met de ontwikkeling van de Wijknetwerken in Vlissingen. Deze nieuwe ontwikkelingen komt voort uit de wens van de gemeente Vlissingen om de zorg dichter bij de mensen te brengen, laagdrempelig te houden voor de Vlissingse inwoners en meer preventie en vroeg-signalering te realiseren. Het doel is om tot een samenleving te komen waarbij organisaties en individuen elkaars netwerk en dienstverlening gebruiken om voor de inwoners echt maatwerk te leveren. In Vlissingen kennen we voor de uitvoering van de Wijknetwerken de wijken Paauwenburg, het Middengebied, het Centrum, Groot-Lammerenburg en Oost-Souburg/Ritthem. In samenwerking met studenten van de Hogeschool Zeeland wordt de sociale kaart per wijk gemaakt.

Een Wijknetwerk bestaat uit 3 netwerken van mensen, (vrijwilligers)organisaties en professionele organisaties.

Eerste netwerk

Het eerste netwerk van mensen bestaat uit professionele organisaties (formeel veld). Je kunt daarbij denken aan WVO, Zorgstroom, GGD, Wijkagent, wijkcoördinator gemeente Vlissingen, woningbouw etc. Dit team komt 1 keer per maand bij elkaar.

Tweede netwerk

Het tweede netwerk van mensen bestaat uit vrijwilligersinitiatieven, sleutelfiguren, de (sport)verenigingen, wijkverenigingen, ondernemingen, professionele organisaties die werkzaam zijn in de wijk met behulp van vrijwilligers, etc. Dit noemen we het informele veld.

Het derde netwerk van mensen bestaat uit de mensen uit de buurt zelf. Hoe ervaren zij de wijk en omgeving? Wat vinden zij belangrijk om in de wijk terug te zien? Waar hebben zij behoefte aan?

Uitvoering Wijknetwerken

Stichting ROAT wil met de teams van het Opbouwwerk en het Jongerenwerk vorm gaan geven aan de onderlinge verbinding van de drie netwerken. Dat wil zeggen dat we gezamenlijk, vanuit alle drie de netwerken, willen weten wat de mensen uit de wijk nodig hebben, wat er goed gaat in de buurt en welke problematiek er te zien is. Er liggen kansen om beter samen te werken en om samen acties en projecten op te zetten die zinvol zijn voor de betrokken organisaties, mensen en wijk. Het gaat voor ons niet om een grote tijdsinvestering van mensen, maar om betekenisvolle samenwerking ter versterking van elkaar en de mensen uit de buurt.

We starten met een kennismaking met elkaar (formeel en informeel veld). Elkaar kennen betekent ook dat je kans hebt iemand te ontmoeten waarmee samengewerkt kan worden of waarmee samen ideeën en projecten kunnen ontstaan voor eigen versterking of voor de mensen uit de wijk. Naast de kennismaking wordt er gevraagd naar de ervaringen uit de wijk.

Uit het formele en informele veld komen verschillende thema’s die belangrijk zijn voor de buurt. Vervolgens bekijken we welke partijen (uit formeel en informeel veld) betrokken kunnen worden bij de verschillende onderwerpen en hoe we samen aan preventie of een leuk project kunnen werken.

Het derde netwerk, de mensen uit de buurt zelf, wordt op de hoogte gehouden en betrokken via een Wijkwebsite www.mijnvlissingen.nl . Op deze site staat welke thema’s er behandeld worden en op welke manier in de vorm van nieuws items. Ook kan er via de Wijkwebsite aandacht gegeven worden aan de verschillende organisaties en mensen die werkzaam zijn in de wijk. Daarnaast willen we de mensen een stem geven, dat ook zij signalen of (hulp)vragen kwijt kunnen.

Tot zover een korte beschrijving van de Wijknetwerken. Mocht u hierover verdere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met stichting ROAT.

Contact

Ik wil